Bel ons
RP Vitamino

Meten is weten

RP Analytic is het laboratorium waar feces-, bloed-, urine- en speekselanalyses uitgevoerd worden op het gebied van microbiologie, immunologie, endocrinologie en biochemie. Hiermee kunnen veel oorzaken van klachten worden opgespoord. Denk aan het prikkelbare darmsyndroom, voedingsintoleranties, hormonale dysbalansen, chronische vermoeidheid, pijnklachten, concentratiestoornissen, enz..
1
2
3
4

Meten is weten

RP Analytic is het laboratorium waar feces-, bloed-, urine- en speekselanalyses uitgevoerd worden op het gebied van microbiologie, immunologie, endocrinologie en biochemie. Hiermee kunnen veel oorzaken van klachten worden opgespoord. Denk aan het prikkelbare darmsyndroom, voedingsintoleranties, hormonale dysbalansen, chronische vermoeidheid, pijnklachten, concentratiestoornissen, enz..

Gezondheid is meer dan afwezigheid van ziektes!

RP Vitamino ontwikkelt therapeutische relevante voedingssupplementen gesplitst naar cellulaire regulatoren, darmregulantia en orthomoleculaire producten. RP Vitamino voedingssupplementen zorgen ervoor dat cellulaire processen een betere prestatie kunnen leveren.

Kennis is kracht!

RP Academy is erop gericht de nieuwste complementaire inzichten uit te wisselen met artsen en therapeuten, waarbij de kwaliteit en effectiviteit van de behandeling centraal staat.

Eendracht maakt beter!

De gezondheid van de mens is onze prioriteit. Om dit te bereiken dragen wij graag onze kennis over, voeren wij analyses uit en adviseren wij artsen en therapeuten op het gebied van onderzoeken.
Home > Algemene voorwaarden
Terug

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid RP Vitamino BV, gevestigd en kantoorhoudende te NL-4493 AS Kamperland, aan het adres Veerweg 16, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Zeeland onder nummer 14635261.


Algemeen

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.
Deze voorwaarden (Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle gerelateerde activiteiten welke RP Vitamino BV uitbrengt aan of sluit met een opdrachtgever (de Opdrachtge-ver). Eventueel overeengekomen afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de specifieke overeenkomst in het kader waarvan de afwij-kingen zijn overeengekomen.
2.
Mondelinge afspraken met de Opdrachtgever, afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden en afspraken met medewerkers van RP Vitamino anders dan de personen aan wie blijkens het handelsregister vertegenwoordigingsbevoegdheid toekomt, zijn voor RP Vitamino pas bindend indien zij deze schriftelijk heeft bevestigd.
3.
RP Vitamino wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst
1.
Alle offertes van RP Vitamino zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Offertes vervallen 4 weken na de datum van de offerte.
2.
Bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, maar dienen slechts ter indicatie zodat Op-drachtgever er geen rechten aan kan ontlenen.
3.
Een overeenkomst tussen RP Vitamino en de Opdrachtgever komt eerst tot stand nadat RP Vitamino de bestellingen of opdrachten en eventuele bijzondere afspra-ken schriftelijk heeft aanvaard, dan wel nadat feitelijk door RP Vitamino met de uitvoering van de opdracht danwel de verzending van bestelde zaken is aange-vangen.

Artikel 3: Betaling
1.
Tenzij betaling per automatische incasso is overeengekomen, dient betaling van de facturen van RP Vitamino te geschieden binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum, welke termijn een fatale termijn is. Indien de factuur binnen die termijn niet wordt voldaan door de Opdrachtgever dan zal hij van rechtswege in verzuim komen te verkeren en zal Opdrachtgever RP Vitamino een vertragings-rente verschuldigd zijn ter hoogte van 1% per maand over het bedrag ten aanzien waarvan de Opdrachtgever in verzuim verkeert.

2.
Alle betalingen dienen plaats te vinden in Euro's of in een andere overeengeko-men valuta, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankreke-ning vermeld op de factuur. Betaling wordt geacht te zijn geschied op de datum dat de bankrekening van RP Vitamino is gecrediteerd of, bij eventuele contante betaling, op de datum zoals vermeld op de kwitantie.
3.
RP Vitamino is te allen tijde gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van de Opdrachtgever zekerheid te eisen voor de nakoming van diens verplichtingen.
4.
Indien RP Vitamino als gevolg van de non betaling door de Opdrachtgever ge-noodzaakt mocht zijn om haar vordering(en) ter incassering uit handen te geven, dan zullen alle daarmee samenhangende buitengerechtelijke kosten voor reke-ning van Opdrachtgever komen. De buitengerechtelijke kosten worden bij voorbaat gefixeerd op 15% van het totaalbedrag van de ter incasso uit handen gegeven facturen. Daarnaast komen eventuele proces-, beslag en executiekos-ten volledig voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 4: Overmacht
Indien RP Vitamino de overeenkomst met Opdrachtgever niet of niet tijdig kan nakomen, door overmacht of door welke oorzaak dan ook, dan zal zij gerechtigd zijn die overeenkomst geheel of partieel te ontbinden zonder dat dit haar tot schadevergoeding verplicht. De Opdrachtgever is in dat geval gehouden om voor het deel van de overeenkomst dat door RP Vitamino wel is uitgevoerd, de voor dat deel overeengekomen -of indien daarvoor geen separate prijs is overeenge-komen, een redelijke en gebruikelijke- prijs te betalen.


Artikel 5: Aansprakelijkheid
1.
In alle gevallen waarin RP Vitamino volgens deze algemene voorwaarden of een dwingende wetsbepaling aansprakelijk mocht zijn voor eventueel door de Op-drachtgever geleden schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van RP Vitamino, zal de schadeaanspraak van de Opdrachtgever beperkt zijn tot het bedrag dat deze voor de geleverde zaken of verstrekte dienst aan RP Vitamino heeft betaald, met uitsluiting van iedere andere of verdergaande aansprakelijk-heid.
2.
De Opdrachtgever is verplicht om zijn schade in overleg met ons zoveel mogelijk te beperken.Verkoop en levering van producten

Artikel 6: Verzendkosten
RP Vitamino is gerechtigd de met de verzending van de verkochte producten samenhangende verzendkosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Deze verzendkosten bedragen bij orders lager dan EUR 100,00 (excl btw) een bedrag van EUR 7,50. Bij orders vanaf EUR 100,00 (excl btw) zal RP Vitamino de verzendkosten voor haar rekening nemen.

Artikel 7: Verkoop en levering naar andere EU landen
Verkoop en levering van zaken aan Opdrachtgevers buiten Nederland maar binnen de Europese Unie kan onder omstandigheden vrij van omzetbelasting geschieden indien Opdrachtgever tegelijk met de bestelling zijn btw-nummer opgeeft. Wordt dit nummer niet opgegeven dan zal RP Vitamino gerechtigd zijn de verkoopprijs met het toepasselijke btw-tarief te verhogen.


Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
1.
De eigendom van de zaak of zaken welke uit hoofde van de betreffende ver-koopovereenkomst door RP Vitamino aan de Opdrachtgever zijn geleverd gaat pas op de Opdrachtgever over nadat deze volledig aan zijn betalingsverplichtin-gen uit hoofde van enige overeenkomst met RP Vitamino heeft voldaan, waaron-der begrepen de betaling van verschuldigd geworden rente en kosten.
2.
De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te vervreemden, te bezwaren of aan derden in gebruik te geven zolang daarop een eigendomsvoorbehoud ten gunste van RP Vitamino rust. RP Vitamino is te allen tijde bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken onder zich te nemen. Uitoefening van deze bevoegdheid impliceert geen ontbinding van de koopovereenkomst, tenzij RP Vitamino mededeelt dat zij met die terugname de overeenkomst ontbonden acht.


Onderzoekswerkzaamheden

Artikel 9: Methodiek, opdrachtgevers en monsters
1.
Aan RP Vitamino opgedragen analysewerkzaamheden zullen worden uitgevoerd door deskundige en terzake voldoende opgeleide medewerkers, volgens de gangbare analysemethoden en naar de stand van de wetenschap op dat mo-ment.
2.
Aanvragen tot het verrichten van dergelijke analysewerkzaamheden kunnen slechts worden gedaan door artsen en erkende therapeuten door middel van een ingevuld en door zowel de Opdrachtgever als de patiënt voor akkoord onderte-kend aanvraagformulier. Door ondertekening van dat aanvraagformulier door Opdrachtgever en de patiënt verklaren zij tevens hoofdelijk te zullen instaan voor de betaling van de kosten welke met die aanvraag verband houden, ongeacht de uitkomst van dat onderzoek.
3.
De monstermaterialen die door of vanwege de Opdrachtgever worden aangebo-den voor onderzoek dienen door de Opdrachtgever deugdelijk te worden verpakt en geconserveerd en voorzien van deugdelijke informatie met inachtneming van de toepasselijke normen en veiligheidsvoorschriften.
4.
RP Vitamino zal de haar ter beschikking gestelde monsters vernietigen direct nadat zij haar analyses en andere werkzaamheden betreffende de monsters heeft uitgevoerd, tenzij de Opdrachtgever RP Vitamino voordien schriftelijk heeft verzocht de monsters te bewaren. In dit laatste geval zullen de partijen redelijke afspraken maken over de voorwaarden en condities, inclusief eventuele vergoe-dingen, voor het bewaren van de monsters.


RP Vitamino Analytic Academy

Artikel 10: Wijze van inschrijving en annulering
1.
Inschrijvingen voor trainingen, cursussen en seminars gegeven door of namens
RP Vitamino geschied door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier, ofwel per e-mail ofwel via de website van RP Vitamino. In uitzonderingsgevallen kan de Opdrachtgever zich telefonisch opgeven.
2.
RP Vitamino behoudt zich het recht voor om -om welke reden dan ook- een cursus, training of seminar geheel te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum of tijdstip. In dit geval zal RP Vitamino nimmer tot enige schade-vergoeding aan de Opdrachtgever gehouden zijn. Wel heeft de Opdrachtgever in dat geval het recht om de inschrijving kosteloos te annuleren.
3.
Indien de Opdrachtgever, buiten de gevallen als in het vorige lid bedoeld, de inschrijving geheel of ten dele (dat wil zeggen vermindering van het aantal ingeschreven personen) wenst te annuleren, dan geldt de volgende regeling:

- Indien de annulering plaatsvindt uiterlijk 30 kalenderdagen voor de
cursus- /training- of seminardatum: geen annuleringskosten verschul
digd;
- Indien de annulering plaatsvindt binnen 30 dagen voor de cursus-
/training- of seminardatum: 100% van het inschrijfgeld als annule-
ringskosten verschuldigd;
4.
Elke annulering dient schriftelijk te worden gedaan bij gebreke waarvan geen annulering wordt geacht te hebben plaatsgevonden.
5.
In overleg met, en na toestemming van RP Vitamino, is het mogelijk dat de Opdrachtgever zichzelf, of een andere ingeschrevene, door een ander persoon laat vervangen, waardoor de annuleringskosten vervallen.
6.
RP Vitamino kan in individuele gevallen van het bepaalde in de voorgaande leden -ten gunste van de Opdrachtgever- afwijken.

Artikel 11: Mogelijkheid van gespreide betaling
In afwijking van artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden kan RP Vitamino de
Opdrachtgever in het kader van trainingen, cursussen of seminars een mogelijk-heid van gespreide betaling van het inschrijfgeld toestaan. De mogelijkheid en de voorwaarden voor een gespreide betaling zullen door RP Vitamino per cursus, training of seminar afzonderlijk worden vastgesteld.

Toepasselijk Recht en Forum

Artikel 12
1. Op deze Algemene Voorwaarden, de overeenkomst en/of enige daaruit voortvloeiende overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Middelburg, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet.


-- 00 --

 

Instructiefilms
Zoek een arts of therapeut
Kaart
Of zoek op plaats, postcode of naam:  
Overijssel Drenthe Groningen Friesland Noord-Holland Flevoland Gelderland Utrecht Zuid-Holland Noord-Brabant Limburg Zeeland Luxemburg Luik Namen Henegouwen Waals-Brabant Vlaams-Brabant Limburg Antwerpen Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen Bremen Niedersachsen Berlin Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern Schleswich-Holstein Hamburg Sachsen-Anhalt Nordrhein-Westfalen Sachsen Thüringen Bayern Baden-Württemberg Hessen Rheinland-Pflaz Saarland
© 2005 - 2019   RP Vitamino Analytic Disclaimer Contact Sitemap Printbare versie